حیف نون

جن میره تو بدن حیف نون 

 

.

.

.

.

 

.

هیچی دیگه الان فامیلای جن دعانویس آوردن عملیات حیف نون گیری انجام میدن.

  • کد نمایش افراد آنلاین