X
تبلیغات
زولا

راز سجده کردن

یا میدانید کهـ ...

راز سجده چیستـــــ؟؟


یک دانشمنـــد غیـــر مسلمان (از اروپا ) تحقیقاتی انجامـ داده استــــ ،

شامل یافتــــن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیــسی کـهـ بهـ بدن آسیبــــ میرساند .

با گذاشتـن پیشانیـتان بیش از یکــ بار بر زمیـن ، زمیـن امواج الکتـرو مغناطیس مضـر را تخلیهـ میکنـــد .

( این شبیـهـ اتصال ساختمان ها با زمیـن استــــ تا وقتی احتـــمال برخورد سیگنال های الکتریکی

(ماننـــد رعـد و برق) وجود دارد ، امواج از طریق زمیـن تخلیهـ شـــود .)

آنچـهـ این تحقیـــق را بیشتــر شگفتـــ انگیــــز میکنـد ،

این استـــ کـهـ بهتـــر استــــ پیشانیتــــان را بر خاکـ بگذاریــــد ...

چـــرا کهـ در این حالتــــ امواج الکتــــرومغناطیس بهتــــر تخلیـهـ خواهد شـــد !!

و بیش تر تعجبــــ خواهیـــد کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابتــ شده استـــــ کهـ

شهــــر مکهـ مرکز زمین استــــ و کعبــهـ درستــــ در مرکز زمیــــن قرار دارد !!

بنابراین سجــــده کردن در نماز ، بهتـــرین راه برای تخلیـهـ سیگنال های مضـــر از بدن استـــ ...

پیشانیتــ را بر خاکــ بگذار :

(( سبحان ربی الاعلی و بحمده ))

[ 1394/02/16 ] [ 17:21 ] [ خادمة الزهرا ]
  • کد نمایش افراد آنلاین