X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

شگفتی در حساب


عدد 6174

 

عدد 6174 را در نظر بگیرید و ارقام آن را چنان جابه جا کنید که بزرگترین عدد ممکن از آنها ساخته شود ؛ یعنی آنها را به ترتیب نزولی قرار دهید . همچنین ارقام این عدد را طوری جابه جا کنید که کوچکترین عدد ممکن از آنها تشکیل شود و عدد اخیر را از عدد اول کم کنید . خواهید داشت :

6174   =1467-7641

که همان عددی است که با آن شروع کردیم .

حال همین روش را در مورد عدد 4959 اجرا کنیم . داریم

53550 = 4599- 9954

ظاهراً در این مورد چیز قابل توجهی دیده نمی شود . اگر روش را در مورد تفاضل 5355 به کار بریم ، به دست می آوریم

1998 = 3555

 

5553

 

  • کد نمایش افراد آنلاین